เว็บที่ Blogger ชอบ - ใช้บ่อย
Google
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
พจนานุกรมพุทธศาสตร์
Google Translate[Google Translateนอกจากแปล, ยังสามารถพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษ และคลิกไอคอนรูปลำโพงเพื่อฟังเสียงอ่าน]
www.online-english-thai-dictionary.com
Cambridge 

Dictionaries Online
Oxford Collocation

Search online dictionaries
(Powered by OneLook® Dictionary Search)


พิมพ์ประโยค - ฟังเสียงอ่าน


No posts.
No posts.